این لینک ها برای مقاله انگلیسی می باشد ، ترجمه همین مقاله ها به زودی روی همین وبلاگ گذاشته می شود .

برای دانلود به ادامه مطالب مراجعه فرمایید


Avizienis al 2004 ART Dependable And Secure Computing
Operating Systems for Wireless Sensor Networks A Survey