دانلود جزوه پایگاه داده

استاد صالحی


به قلم زیبای دوست خوبم

"علیرضا صفاری"جزوه در یک فایل pdf

حجم: 1.34MB


ای که بردی جزوه ام را اشتباهی، پس بده
جـز فـراموشـی ندارم مـن گنـاهـی، پـس بده

رو سـیه گـردم بـدون جـزوه مـن در امـتـحـان

از بـرای مـن مـخواهـی روسیـاهـی، پـس بده


روز و شب چشمم براه جزوه می باشد، بیا

گرتو هم داری چومن چشمی براهی، پس بده


صد کلاه بوقـی بـه سـر دارم ز فـرط تنبـلی

تـا نـرفــتـه بـر سـرم دیـگـر کـلاهـی، پس بده


گیر ما دیگـر نیـاید جـزوه، پـس این جـزوه را

مـستـقیمـاً گـر نمیـخواهی ، براهی پس بده


جـان تـو مشـروط مـی گـردم، بـجان مادرت

لازمـش داری نگـهـدار، ار نـخـواهـی پس بده


جزوه از من می بری؟ من مرکز نشـرم مگر

ای بـه قربـانت شـود جـانـم الـهـی، پس بده


گر توهم مانند من بی جزوه ای، باشد، بیا

مـال تـو این جـزوه اما گاهـگاهـی ، پس بده


چنـد ماهـی مـال تو، امــا دو روزی نزد من

من نـمی گویم که آنـرا چـند ماهی پس بده


از دعای هر شب و آه سحـر اندیشـه کن!!

تـا نـرفـتــه بـر فـلک از سیـنه آهی، پس بده


من نمیدانم چرا این جزوه را کش رفته ای

لعنت و دشنام و نفرین گرنخواهی پس بده