دروس کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوترضریب

دروس عمومی

1

معارف اسلامی

1

ادبیات فارسی

1

زبان خارجی

ضریب برای سخت افزار

ضریب برای نرم افزار

دروس تخصصی


3

3

ریاضی و آمار


1

1

زبان تخصصی


4

2

مدار منطقی


2

4

برنامه سازی کامپیوتر


0

5

دروس تخصصی نرم افزار شامل(سیستم عامل – ذخیره و بازیابی اطلاعات – ساختمان داده ها)5

0

دروس تخصصی سخت افزار شامل(معماری کامپیوتر- تحلیل مدارهای الکتریکی– تحلیل مدارهای الکترونیکی)