این منابع توسط استاد صالحی تعیین شده که در صورت تمایل میتوانید دانلود کنید و هیچ اجباری در خواندن آنها وجود ندارد.
یک جزوه که توسط خود استاد صالحی نوشته شده در انتهای پست گذاشته شده که این منبع برای امتحان میباشد.

دانلود در ادامه مطالب


Wiley - C# Bible


Programming C#, 2nd Edition


Beginning ASP.NET 3.5 In C# and VB


منبع اصلی برای امتحان